19-21 травня 2021 року, в м. Київ, пройшла конференція “Нові можливості та невирішені питання в гематології” . Два дні було відпущено на гематологічні питання, а третій день на питання гемофілії та інших порушень згортання крові.
Захід проводила ГО “Асоціація гематологів України” та ГОІ “Всеукраїнське товариство гемофілії”.
Перший очний захід з гематологічних питань, проведений після суворого карантину, був успішний. Гематологи з усіх регіонів України прийняли участь у конференції.
У роботі конференції прийняли участь, як доповідачі: Олейникова О.В. (Білорусь), Е. Мікаель (Греція), Єжи Віндіга (Польща), Байба Земеля (Латвія), Видоборець С.В., Перехрестенко Т.П., Крячок І.А., Михальська Л.В., Борисюк О.А., Гартовська І.Р., Глушко Н.Л., Луковецький Л.М., Сівкович С.О., Юрчишак І.М., Кормоз С.В., Дороніна Я.І., Дубров С.А., Нестеренко О.О., Токова Т.М., Мартіна З.В., Кобеляцкий Ю.Ю., Карнабеда О.А., Мельник У.І., Адиров М.В., Павлик С.В., Стасишин О.В., Вільчевська К.В., Козлов В.П., Кались А.С., Авер’янов Є.В., Павленко Є.М..
On May 19-21, 2021, in Kyiv, a conference “New opportunities and unresolved issues in hematology” was held.
Two days were allowed for hematological issues, and the third day for hemophilia and other coagulation disorders.
The event was organized by the Association of Hematologists of Ukraine and the All-Ukrainian Hemophilia Society.
The first eye event on hematological issues, conducted after strict quarantine, was successful.
The conference was attended by speakers: Oleynikova OV (Belarus), E. Mikael (Greece), Jerzy Windiga (Poland), Baiba Zemelja (Latvia), Vidoborets SV, Perekhrestenko TP, Kryachok IA, Mikhalskaya LV, Borisyuk O. A., Gartovska IR, Glushko NL, Lukovetsky LM, Sivkovich SO, Yurchyshak IM, Kormoz SV, Doronina YI, Dubrov SA , Nesterenko OO, Tokova TM, Martina ZV, Kobeliatsky Yu.Yu., Karnabeda OA, Melnyk VI, Adirov MV, Pavlyk SV, Stasyshyn OV, Vilchevskaya KV, Kozlov VP, Kalis AS, Averyanov EV, Pavlenko EM.

Зв’язок
close slider

Ви можете залишити нам повідомлення, заповнивши наступну форму:


Спеціаліст відділення гематології


З радістью відповість на ваші запитання