Всеукраїнське Товариство Гемофілії нагадує — 12 грудня 2020 року відбудеться щорічна конференція ВТГ з участю Литовської та Латвійської організацій гемофілії.

Всеукраїнське Товариство Гемофілії нагадує — 12 грудня 2020 року відбудеться щорічна конференція ВТГ з участю Литовської та Латвійської організацій гемофілії.

Загальні збори відокремлених підрозділів – обласних організацій.

Конференція пройде у веб режимі.

Усім обласним представництвам ВТГ участь обов’язкова.

Початок о 18.00

Реєстрація, питання за контактами: 0674046187, safronovaalena70@gmail.com

The All-Ukrainian Hemophilia Society reminds that on December 12, 2020, the annual UHA conference with the participation of Lithuanian and Latvian hemophilia organizations will take place.

General meeting of separate subdivisions — regional organizations.

The conference will be held online.

Participation is mandatory for all regional offices of VTG. Start at 18.00

Registration, questions by contacts: 0674046187, safronovaalena70@gmail.com

28 листопада 2020 року пройшла перша веб — конференція вікової гемофілії.

28 листопада 2020 року пройшла перша веб — конференція вікової гемофілії.
Така конференція відбулася вперше в Україні. Організували конференцію Всеукраїнське Товариство Гемофілії, вірніше комітет “Вікової гемофілії”.
Дуже шкода, що захід пройшов за інтернет зв’язком, а не очно. Нагальні та важливі питання були підняті на конференції. Раніше, коли не було сучасних препаратів для лікування гемофілії, була думка, що чоловіки з гемофілією не хворіють багатьма тяжкими захворюваннями. Воно так й бачилося з за не довгого віку людей з гемофілією. Середній вік життя з гемофілією був 35-40 років. Але то “в тогдашньому часі” (“Золоте теля”, Ільф та Петров). Сьогодні є високоефективні препарати для лікування гемофілії і виявилося, що при їх застосуванні, середній вік людини з гемофілією такий самий як і звичайної людини. При цьому стало зрозуміло, що з продовженням віку у людей з гемофілією проявляються, на жаль, всі без виключення хвороби. До цього додаються й проблеми з за перебігу гемофілії (ураження суглобів верхніх та ніжних кінцівок). Все разом дає багато питань щодо повноцінного життя за п’ятдесят років.
Отже, не зовсім молоді хлопці, від п’ятдесяти до шістдесяти чотирьох років радилися як жити, як жили раніше, як жити далі.
Незвичайна та цікава пройшла конференція.
На конференції вирішили:
— Проводити збори “Вікової гемофілії” раз на квартал.
— Запрошувати на збори спеціалістів з лікування гемофілії
— Зробити спільні збори з молоддю “Молодіжного руху гемофілії”
— Провести літній табір “Вікової гемофілії” в Карпатах
— Лобіювати інтереси лікування гемофілії у владних структурах
— Провести навчання серед членів “Вікової гемофілії” по роботі з комп’ютером.
Всеукраїнське товариство Гемофілії дякує
ТОВ Біофарма Плазма за допомогу у проведені заходу.

On November 28, 2020, the first web conference of age — related hemophilia was held.
This is the first such conference in Ukraine. The conference was organized by the All-Ukrainian Hemophilia Society, or rather the Age of Hemophilia Committee.
It is a pity that the event took place over the Internet, and not in person.
Urgent and important issues were raised at the conference.
In the past, when there were no modern drugs to treat hemophilia, it was thought that men with hemophilia did not suffer from many serious diseases. It has been seen for a short time by people with hemophilia. The average life expectancy with hemophilia was 35-40 years. But then «at that time» («Golden Calf», Ilf and Petrov). Today, there are highly effective drugs for the treatment of hemophilia and it turned out that when used, the average age of a person with hemophilia is the same as that of an ordinary person. It became clear that with age, people with hemophilia, unfortunately, all without exception, the disease. Added to this are problems with the course of hemophilia (lesions of the joints of the upper and lower extremities). All in all, it raises many questions about a full life in fifty years.
So, not very young boys, between the ages of fifty and sixty-four, were advised on how to live, how they lived before, how to live on.
The conference was unusual and interesting.
The conference decided:
— Hold a meeting of «Age Hemophilia» once a quarter.
— Invite to a meeting of specialists in the treatment of hemophilia
— To hold a joint meeting with the youth of the «Youth Hemophilia Movement»
— To hold a summer camp «Age Hemophilia» in the Carpathians
— Lobby the interests of hemophilia treatment in government
— Conduct training among members of «Age Hemophilia» on working with a computer.
All-Ukrainian Hemophilia Society thanks
Ltd. Biopharma Plasma for assistance in the event.

05 грудня 2020 року о 18.00 відбудеться веб-семінар “Жіноча кровоточивість”

Спонсор веб — семінару Фармацевтична компанія «Біофарма»

05 грудня 2020 року о  18.00 відбудеться веб-семінар “Жіноча кровоточивість”. Семiнар поводить комітет ВТГ з хвороби Віллебранда та жіночої кровоточивостi. На семінарі будуть розглянуті питання медичного та соціального направлення для людей з хворобою Вiллебранда та жіночої кровоточивостi, та органiзацiйнi питання роботи комiтету.
За реєстрацією чи питаннями звертатись за посиланнями:
телефон: 067 4046187
e-mail: safronovaalena70@gmail.com
On December 5, 2020 at 18.00 the webinar «Women’s bleeding» will take place. The seminar is led by the VTG Committee on Willebrand’s Disease and Women’s Bleeding. The seminar will address issues of medical and social orientation for people with Willebrand’s disease and female bleeding, and organizational issues of the committee.
For registration or questions, please follow the links:
phone: 067 4046187
e-mail: safronovaalena70@gmail.com

24 листопаду 2020 року відбулась конференція “Молодіжного руху гемофілії України”. В конференції брали участь молоді люди з гемофілією до 30 років.

24 листопаду 2020 року відбулась конференція “Молодіжного руху гемофілії України”. В конференції брали участь молоді люди з гемофілією до 30 років.
Було обговорено нагальні проблеми гемофілії у молоді та напрямки вирішення проблем у життєдіяльності молоді з гемофілією.
Також було обрано лідера “Молодіжного руху гемофілії України” Андрія Харченко та заступника Євгена Бондарева.
За результатами роботи конференції вирішили:
— створити вебпортал для молоді з гемофілією
— направити звернення до МОЗ України та Кабінету Міністрів України про недостатнє забезпечення препаратами для лікування гемофілії
— проводити збори “Молодіжного руху гемофілії України” не рідше одного разу на місяць
— проводити роботу по залученню молоді з гемофілії до “Молодіжного руху гемофілії України”
Такий захід проводиться не вперше. Але саме на цій конференції напрацьовано перспективні
амбітні плани молоді з гемофілією. Молоді хлопці проявили себе як люди, котрі самі хочуть змінювати своє життя з гемофілією на краще.
Всеукраїнське Товариство Гемофілії дякує ГО “Молодіжний рух гемофілії” за підтримку заходу.
“Молодіжний рух гемофілії України” запрошує молодих людей до спільної роботи у покращені якості життя людей з гемофілією.

On November 24, 2020, a conference of the Youth Movement of Hemophilia of Ukraine was held.
The conference was attended by young people with hemophilia under 30 years.
The urgent problems of hemophilia in young people and ways to solve problems in the lives of young people with hemophilia were discussed.
The leader of the Youth Movement of Hemophilia of Ukraine Andriy Kharchenko (Donetsk region) and deputy Yevhen Bondarev (Zaporizhzhya region) were also elected.
Based on the results of the conference, it was decided:
— create a web portal for young people with hemophilia
— to send an appeal to the Ministry of Health of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine on insufficient supply of drugs for the treatment of hemophilia
— to hold a meeting of the «Youth Movement of Hemophilia of Ukraine» at least once a month
— to work on attracting young people from hemophilia to the «Youth Movement of Hemophilia of Ukraine»
This is not the first time such an event has been held. But it was at this conference that promising ones were developed
ambitious plans of young people with hemophilia. The young men have shown themselves to be people who want to change their lives with hemophilia for the better.
The All-Ukrainian Society of Hemophilia thanks the NGO «Youth Movement of Hemophilia» for supporting the event.
The Youth Hemophilia Movement of Ukraine invites young people to work together to improve the quality of life of people with hemophilia.

28 листопада 2020 року о 18.00 відбудеться веб-семінар “Гемофілія після 50 років”.

28 листопада 2020 року о 18.00 відбудеться веб-семінар “Гемофілія після 50 років”. На семінарі будуть розглянуті питання медичного та соціального направлення для людей з гемофілією в шановному віці.
Раніше була версія, що люди з гемофілією не хворіють на багато хвороб, порівняно з звичайними людьми. Але з появою сучасних ліків, стало зрозуміло, що це не так. І це тільки одне питання. Друге, важливе питання до змін в організмі з за перебігу гемофілії. Наприклад проблема з пошкодженими суглобами. Та багато інших питань, котрі ми розглянемо на семінарі.
Семінар проводить комітет ВТГ «Вікової гемофілії» Всеукраїнського Товариства Гемофілії.
За реєстрацією чи питаннями звертатись за посиланнями:
телефон: 067 4046187
e-mail: safronovaalena70@gmail.com

On November 28, 2020 at 18.00 a webinar «Hemophilia after 50 years» will take place. The seminar will address medical and social issues for people with hemophilia at an advanced age. Previously, there was a version that people with hemophilia do not suffer from many diseases compared to ordinary people. But with the advent of modern medicine, it has become clear that this is not the case. And this is just one question. The second important issue is changes in the body during hemophilia. For example, a problem with damaged joints. And many other issues that we will consider at the seminar. The seminar is conducted by the Committee of UHA «Age Hemophilia» of the All-Ukrainian Society of Hemophilia.
For registration or questions, please follow the links:
067 4046187
safronovaalena70@gmail.com

Допомагає провести веб-семінар ТОВ Біофарма Плазма 

https://biopharma.ua/preparati/

24 листопада 2020 року, 18:00, відбудеться веб-конференція молодіжного руху гемофілії

24 листопада 2020 року, 18:00, відбудеться веб-конференція молодіжного руху гемофілії. На конференції будуть розглянуті медичні та соціальні питання життя молодих людей з гемофілією. Проводить конференцію комітет ВТГ “Молодіжний рух гемофілії ” З питань реєстрації звертатись за контактами +38067 404-61-87 Відповідальний секретар Сафронова О. В. On November 24, 2020, at 18:00, a web conference of the youth movement of hemophilia will take place. The conference will address medical and social issues in the lives of young people with hemophilia. The conference is held by the committee of VTG «Youth Movement of Hemophilia» For registration, please contact us +38067 404-61-87 Executive Secretary Safronova O.V.

Чинник порятунку Успіхи в лікуванні гемофілії необхідно розвивати далі Лікування багатьох орфарних захворювань залежить від доступності дорогих препаратів.

Про те, як в нашій країні змогли впоратися з важкою недугою і якими мають бути наступні кроки, «РГ» розповіла завідувачка Міським центром по лікуванню хворих гемофілією Санкт-Петербургу, кандидат медичних наук Тетяна Андрєєва. Незважаючи на існуючі обмеження, фізична активність проте рекомендується. Тетяна Андріївна, як проявляється гемофілія, в чому полягає її небезпека?

Тетяна Андрєєва: Гемофілія — це спадковий дефіцит чинників здатності згущуватися крові. Або чинника VIII — і тоді це гемофілія А, або чинника IX — це гемофілія В. Дефіцит виникає у зв’язку з мутацією гена в жіночій Х-хромосомі. Вона передається через відносно здорову матір хлопчикам. При цьому усі дочки чоловіка, що страждає гемофілією, являються передатчицами цього гена. Проте ця дочка може народити і здорового сина або передати своїй дочці те ж носительство. Правда, зараз ми вже знаємо, що приблизно у 40 відсотків хворих виникають і спорадичні, тобто випадкові, мутації. Точніше це визначає медико-генетическая експертиза. Відомо, що в рідкісних випадках подібного роду патологія зустрічається і у дівчаток. Як протікає хвороба у них?

Тетяна Андрєєва: В нашому центрі не стоять на обліку пацієнтки з жіночою гемофілією, коли уражені дві Х-хромосоми. Це рідкісні випадки, коли дитина народжується в союзі женщины-передатчицы дефектного гена і чоловіка, хворого на гемофілію. У світі налічується всього декілька таких пацієнток. Якщо хворобу не лікувати, вони гинуть в пубертатному віці із зрозумілих причин.

Однако сейчас у нас на учете стоит девочка, у которой отец страдает тяжелой формой гемофилии. У нее снижен фактор VIII до таких же уровней, как у пациентов с тяжелой формой гемофилии. Мы также наблюдаем пациенток-носительниц гена гемофилии, у которых уровни факторов VIII или IX снижены. Порой мы даже вводим их в регистр, чтобы они в определенных ситуациях (при удалении зуба, например, или при травме, в родах и т.п.) получали необходимый препарат.

Багато хто вважає, що найбільш небезпечні для хворого гемофілією порізи або інші рани, при яких він може спливти кров’ю. А як насправді? Тетяна Андрєєва: Немає, все складніше. Так, має місце підвищена схильність до кровотеч. Але як у кожного захворювання, у гемофілії є різні ступені тяжкості. Головна проблема — важкі кровотечі в суглоби — виникає у пацієнтів, у яких активність чинника згортання менше одного відсотка. Надалі можуть виникати запальні процеси, зачіпається м’язово-зв’язковий апарат, кровообіг порушується, і в суглобі відбуваються глибокі зміни, які призводять до інвалідності.

Хотілося б, щоб інноваційні ліки ставали доступні швидше Як захворювання дає про себе знать? Відразу з народження? Тетяна Андрєєва: Зазвичай батьки звертають увагу на прояви хвороби, коли дитина 5-7 місяців починає вставати в ліжечку. Спочатку у нього виникають кровотечі із слизових оболонок, потім він починає повзати, ходити, природно падає — у малюка виникають великі гематоми м’яких тканин — на ніжках, сідницях і так далі. І якщо хвороба не розпізнана, дитина не отримує адекватного лікування, то до п’яти років у таких пацієнтів два-три великі суглоби вже бувають деформовані.

Яка поширеність гемофілії у нас в країні? Чи є точна статистика? Тетяна Андрєєва: У нас вважається, що гемофілією А страждає одна людина на десять тисяч чоловічого населення. У розвиненіших країнах прийнято вважати, що одна людина на п’ять тисяч, тому що важку форму гемофілії неможливо не помітити, а легкі форми іноді діагностуються набагато пізніше. Одному такому пацієнтові ми поставили діагноз, коли йому було вже 57 років. Йому була проведена біопсія аденоми простати, і кровотеча довго не зупинялася. Гемофілія В зустрічається рідше — у одного хлопчика на тридцять-п’ятдесят тисяч тих, що народилися. Кількість пацієнтів в регіонах різне.

Чи існує у нас федеральний регістр хворих гемофілією? Тетяна Андрєєва: У нас є федеральна база пацієнтів, в якій є паспортні дані і отримувані ними препарати. Але це не клінічний регістр, який нам потрібно. У такому регістрі повинні відбиватися актуальна схема лікування, а також результати лікування, переносимість препаратів, небажані побічні ефекти і так далі. Ми сподіваємося, що клінічний регістр буде поступово сформований, тому що це необхідно і лікарям, і хворим. На що слід звернув увага батьків, щоб не пропустити захворювання?.

Тетяна Андрєєва: Слід насторожитися, якщо у дитини виникає безліч синяків. Или тривала кровотеча при зміні молочних зубів або при видаленні зуба, при різних інвазивних маніпуляціях. Перед будь-яким хірургічним втручанням дітям і дорослим повинен виконуватися аналіз крові для визначення активованого часткового тромбопластинового часу (аЧТВ), протромбинового часу і ряду інших показників. Якщо в цих показниках виявляються відхилення, то такі пацієнти обстежуються в нашому центрі. Ми визначаємо активність чинників VIII, IX і ряду інших чинників згортання крові. І іноді ми виявляємо гемофілію. Куди слід звернутися батькам, якщо є ці ознаки?

Тетяна Андрєєва: Передусім до свого дільничного педіатра. У разі потреби він направить на консультацію до гематолога. А вже потім, якщо знадобиться, буде проведена і медико-генетическая консультація. Адже існують різні захворювання з підвищеною кровоточивістю, з порушеннями в гемостазі. Є і рідкісніші коагулопатії, що зустрічаються ще рідше, ніж гемофілія, наприклад, дефіцит VII чинника. Обстеження дозволяє виявити усі порушення в системі згортання крові. Чи в усіх регіонах доступно такого роду обстеження і консультування?

Тетяна Андрєєва: На жаль, не скрізь. Але лікарі завжди мають можливість в якихось незрозумілих випадках звернутися у федеральні центри і проконсультувати пацієнта. І для цього не обов’язково їхати, можна узяти кров у пацієнта, переслати до профільної установи. Ми проводимо аналіз крові, проводимо заочну консультацію, встановлюємо діагноз і даємо рекомендації. Звичайно, бувають і складні випадки, коли пацієнтові дійсно потрібно приїхати. А якщо відомі випадки хвороби в сім’ї, то вагітні жінки можуть пройти пренатальну діагностику, при якій визначається підлога плоду. Зараз є ряд центрів, де можуть провести процедуру АЧ, відібравши ембріон без відхилень, і тоді народиться здорова дитина. Якщо профілактичне лікування проводиться як належить, госпіталізацію не потрібно За програмою високовитратних нозологій усі пацієнти з гемофілією вже більше 10 років отримують безкоштовно ефективні ліки. Як протікає захворювання тепер?

Тетяна Андрєєва: Якщо профілактичне лікування проводиться, як належить, і хворий прихильний цій терапії, то, по-перше, важких кровотеч не виникає. По-друге, не потрібно госпіталізацію, як було раніше, це домашнє лікування. Але мами повинні дуже добре знать, як правильно вводити ліки. Тому ми проводимо велику роботу — проводимо школи гемофілії. Дітям профілактику починаємо ескалаційно — ін’єкції спочатку один раз в тиждень. А якщо виникне велика кровотеча або крововилив в суглоб, тоді вводимо препарат два-три рази в тиждень. При кровотечах або травмах правило номер один — починати лікування якомога раніше, не пізніше двох годин з моменту кровотечі. Які обмеження існують для пацієнтів?

Тетяна Андрєєва: Уникати травм, різких рухів, важких фізичних навантажень, контактних видів спорту. Але фізична активність проте рекомендується. Їм заборонені аспірин і подібні препарати, внутрішньом’язові ін’єкції. Є деяка проблема з щепленнями, краще, коли вони вводяться підшкірно, причому не в день введення препаратів. Зараз з’явилася проблема, пов’язана з гаджетами, — коли людина постійно сидить у вимушеній позі з телефоном або планшетом, можуть страждати ліктьові суглоби. Список життєво важливих ліків розширений Які з препаратів, які існують для цього захворювання у світі, сьогодні доступні російським пацієнтам? Тетяна Андрєєва: Абсолютно все — і плазматичні, і рекомбінантні третього покоління. Цього року в РФ зареєстровані відразу декілька новітніх препаратів, причому вони включені в перелік життєво необхідних і найважливіших лікарських препаратів.

Минулого року деякі аукціони по закупівлях ліків для пільгових категорій не відбулися. Як це позначилося на забезпеченні пацієнтів? Тетяна Андрєєва: Звичайно, такого роду затримки небажані. Цього року вводиться обов’язкова маркіровка препаратів, нас попередили, що це теж може затримати вступ ліків. Ми складаємо заявки по міжнародних непатентованих найменуваннях (МНН). Якщо говорити про препарати, що зроблених з плазми і мають одно МНН, то закуповуються різні торгові найменування. При необхідності можна один препарат замінити іншим, але це небажано, оскільки, по-перше, пацієнти звикають до певної терапії і, по-друге, у одного і того ж пацієнта ефективність різних препаратів може бути різною.

Чи доступні нові препарати підшкірного введення, про які говорять як про велике досягнення сучасної фармацевтики? Тетяна Андрєєва: Так, це абсолютно нове слово — вони є для щоденного введення, а є і ті, які можна вводити раз на тиждень, в два тижні і навіть раз на місяць. Там маленька голка, як для введення інсуліну. Але у них є накопичувальний ефект. Це зовсім новий досвід для нас, а усе нове — це нові виклики, але і нові небажані явища. Поки їх закуповують тільки регіони. Ми не знаємо, чи будуть вони централізований закуповуватися в 2021 році. Але мають бути до цього готові — і лікарі, і пацієнти. Підсумовуючи проблеми хворих гемофілією, які з них, на вашу думку, вимагають якнайшвидшого рішення?

Тетяна Андрєєва: Я вже відмітила, що небажана часта зміна препаратів. Хотілося б, щоб інноваційні ліки ставали доступні швидше. Лабораторне обстеження сьогодні досить дороге, а тарифи на нього у багатьох регіонах дуже низькі, тому воно там не розвивається. І ще одна проблема — в регіонах немає профільних центрів по веденню цих пацієнтів. Звичайно, таких хворих трохи, але зараз підуть нові препарати, за пацієнтами потрібно ретельно спостерігати. Це покладено на онкогематологов, у яких на першому місці пацієнти з онкологією. Але потрібно пам’ятати, що і у наших пацієнтів бувають жизнеугрожающие кровотечі. А якщо пацієнт на профілактиці і його постійно спостерігають, значно покращується якість його життя.

Нарешті, є проблема стаціонарів. Пацієнти будинку лікуються високоефективними, безпечними препаратами. Коли потрапляють в стаціонар діти, то, як правило, в спеціалізовані відділення, де завжди є якийсь запас препаратів. А дорослі хворі, у яких тривалість життя зараз практично така ж, як в загальній популяції, потрапляють в інші стаціонари, де, на жаль, їм не можуть швидко закупити потрібні препарати. А ті, що є у нього удома, застосовувати не дозволяють, оскільки невідомо, як він його зберігав, і якщо виникне небажана реакція, то відповідальність лягає на лікаря. Деяким пацієнтам потрібно эндопротезирование суглобів, і для операції потрібна велика кількість препаратів для забезпечення гемостаза, яке йому ніхто закуповувати не буде. Пацієнт починає копити їх, не проводить адекватно поточну терапію, його стан погіршується — виникає порочний круг.

Коли 12 років тому прийняли програму високовитратних нозологій, це був величезний прорив. По забезпеченості пацієнтів з гемофілією ми вийшли на рівень Західної Європи. Хотілося б, щоб він не знижувався і наші пацієнти були забезпечені ефективним лікуванням, яке зберігає їм здоров’я і усі радощі життя. Здоров’я Медицина і здорове харчування.

https://rg.ru/2020/03/17/uspehi-v-lechenii-gemofilii-v-rossii-neobhodimo-razvivat-dalshe.html

Ново Нордиск оголошує про відновлення випробувань концизумаба

Ново Нордиск оголосила, що клінічні випробування їх експериментальної підшкірної терапії концизумабом поновляться після приблизно п’ятимісячної паузи, початої ​​у березні 2020 року у відповідь на нефатальні тромботические події у трьох включених в дослідження пацієнтів. Концизумаб розроблений з використанням синтетично отриманого (рекомбінантного) антитіла, отриманого з клона однієї клітини, розробленого так, щоб бути однаково ефективним у людей з гемофілією A і B, незалежно від статусу інгібітору.

Випробування є частиною тривалої програми фази 3 (розділ 6, 7 і 8), призначеною для вивчення профілактичного лікування концизумабом у пацієнтів з гемофілією A і B незалежно від статусу інгібітору. Згідно з новим прес-релізом, випробування будуть відновлені, «як тільки дозволять місцеві процедури», з новими заходами безпеки і інструкціями. Ці заходи безпеки були грунтовані на аналізі усіх доступних даних і погоджені з Управлінням по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

«Я рад, что мы можем безопасно перезапустить испытания Explorer. Это подчеркивает долгосрочную приверженность Novo Nordisk сообществу гемофилии и нашу приверженность разработке новых вариантов подкожной профилактики для всех пациентов с гемофилией », — сказал Мадс Крогсгаард Томсен, исполнительный вице-президент и главный научный директор Novo Nordisk.

Источник: пресс-релиз Ново Нордиск от 13 августа 2020

Генну терапію проти гемофілії А назвали безпечною і ефективною в довгостроковій перспективі Лікарі опублікували результати обстеження пацієнтів, які три роки тому отримали генну терапію від гемофілії типу А.

Генну терапію проти гемофілії А назвали безпечною і ефективною в довгостроковій перспективі Лікарі опублікували результати обстеження пацієнтів, які три роки тому отримали генну терапію від гемофілії типу А.

За цей час у них не виникло серйозних побічних ефектів, що дозволяє вважати терапію безпечною. У крові пацієнтів навіть через три роки тримаються нормальні концентрації чинника згортання VIII — яке бракує хворим гемофілією типу А — хоча лікарі все одно кваліфікують їх стан як «м’яку гемофілію». Дослідження опубліковане в журналі The New England Journal of Medicine.

За згортання крові в організмі людини відповідає, в числі іншого, складний біохімічний каскад з більше 10 речовин, в результаті якого утворюються довгі нитки фібрину, що закривають отвір в стінці посудини. Нестача якого-небудь з цих речовин — чинників згортання — призводить до довгих безперервних кровотеч. Спадкову недостатність чинників згортання називають гемофілією.

Стандартна терапія гемофілії — симптоматична: пацієнтові вводять бракуючий чинник в той самий момент, коли розвивається кровотеча. До недавнього часу це було єдиним способом впоратися з проблемою, оскільки час життя цих речовин в крові невеликий, і щоб підтримувати їх концентрацію на рівні здорової людини, довелося б вводити їх постійно.

Останнім часом стає усе більш популярною генна терапія — введення нової, робочої копії необхідного гена у складі інактивованих вірусів. Теоретично цей метод повинен позбавити пацієнтів не лише від ін’єкцій, але і від симптомів хвороби в цілому. Проте оскільки цей вид терапії з’явився не так давно, досі не цілком ясно, наскільки довго триває його ефект і чи не викликають сторонні гени в організмі пацієнтів яких-небудь несприятливих наслідків.

Першою піддалася ГМ-терапии гемофілія типу В — недолік чинника IX. Потім Джон Паси (John Pasi) з Лондонської школи медицини і стоматології разом з колегами з компанії BioMarin Pharmaceutical запропонували спосіб лікування гемофілії типу А — недолік чинника VIII. Цей білок довший, ніж чинник IX, тому у учених не було упевненості в тому, що його ген так само ефективно впроваджуватиметься в клітини пацієнтів.

Клінічні випробування нової терапії почалися в 2015 році, через рік після цього учені відзвітували про стан пацієнтів, але відтоді продовжують уважно стежити за їх здоров’ям. Всього пацієнтів 15, для кожного з них дослідники розрахували дозу препарату залежно від кількості чинника VIII в їх крові. Більшість пацієнтів отримали 4-6 × 1013 вірусних частки на кілограм маси тіла. Віруси повинні були доставити ген чинника VIII в клітини печінки, тому лікарі вводили препарат внутрішньовенно і розраховували, що він добереться з потоком крові до гепатоцитів — на відміну від безлічі інших методів генної терапії, в ході яких у пацієнта забирають клітини, модифікують їх in vitro і вводять назад.

Згідно із звітом, майже у усіх пацієнтів лікарі помітили хоч би один побічний ефект від терапії. Проте у більшості випадків це було підвищення аланинаминотрансферазы — ферменту печінки, якого стає більше в крові у відповідь на ушкодження органу і запалення. Пацієнтам призначали протизапальну терапію залежно від симптомів, і концентрація ферменту в усіх випадках знизилася, а інших ознак печінкової дисфункції лікарі не виявили. У одного з пацієнтів після введення вірусів почалася лихоманка, проте і її вдалося швидко зняти.

Інших побічних ефектів впродовж трьох років після терапії у учасників випробування не з’явилося — за винятком проблем з суглобами, які були присутніми ще до початку терапії, тому не могли бути її слідством. За три роки спостереження у двох пацієнтів, які отримали мінімальну дозу вірусних часток, активність чинника VIII не збільшилася. У інших же, яким дісталося більше вірусів, активність виросла в декілька десятків разів за перший рік, а потім поступово почала знижуватися — на 43 відсотки за другий рік і на 10 відсотків — за третій. Проте навіть через три роки вона залишалася досить високій в порівнянні зі значеннями до початку терапії: середня активність склала 52 відносних одиниці на децилитр (у більшості пацієнтів — близько 30) при нормі більше 40.

Кількість кровотеч в середньому скоротилася на 96 відсотків, 86 відсотків пацієнтів взагалі перестали на них скаржитися. Відповідно, їм знадобилося значно менше ін’єкцій чинника VIII: в середньому 5 вколовши в рік в порівнянні з 136 уколами до початку терапії. Таким чином, генна терапія продовжує діяти навіть через декілька років після процедури, не викликаючи додаткових побічних ефектів. Проте, автори роботи відмічають, що її дія украй індивідуальна — не у усіх пацієнтів, наприклад, активність чинника VIII відповідає нормі, у багатьох вона знаходиться у рамках «м’якої гемофілії». І попри те, що епізодів кровотеч стало значно менше, ученим ще належить з’ясувати, від чого залежить індивідуальна відповідь організму на терапію.

Раніше в США схвалили генну терапію для лікування сліпоти і провели успішні випробування терапії для гемофілії типу В. Крім того, за допомогою генної терапії вже вдалося вилікувати серповидноклітинну анемію, а нещодавно на ринку з’явилася генна терапія, націлена на боротьбу із старінням.

Поліна Лосева.

https://nplus1.ru/news/2020/01/01/haemophilia-long-term

Європейський Консорціум Гемофілії проводить опитування людей які страждають на гемофілію і мають інгібіторну форму

Європейський Консорціум Гемофілії проводить опитування людей які страждають на гемофілію і мають інгібіторну форму, а також членів їх сімей та осіб які забезпечують догляд за ними.

Читать далее «Європейський Консорціум Гемофілії проводить опитування людей які страждають на гемофілію і мають інгібіторну форму»