На теперішній час в Україні для лікування хворих на гемофілію ПРООН закуповує препарати факторів зсідання крові за рахунок державного бюджету в кількості, яка не досягає прийнятих світових стандартів, але в той же час на цьому тлі існує можливість надати пацієнтам невідкладну допомогу за вимогою.

Зокрема, ситуацію з лікуванням гемофілії значно ускладненює той факт, що в багатьох областях України надання медичної допомоги дорослим хворим та зберігання препаратів факторів зсідання крові здійснюється, як правило, тільки в одному лікарському закладі. Долаючи велику відстань, втрачаючи час у більшості випадків хворі добираються до обласної лікарні із значними і небезпечними для життя ускладненнями в наслідок крововиливів та кровотеч.

У Львівській області осередок Всеукраїнського товариства гемофілії протягом тривалого часу проводив активну роботу направлену на забезпечення хворих з гемофілією якісною медичною допомогою за місцем проживання. Врахувавши вищевказані проблеми пацієнтів Департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації видав наказ № 349 від 3 травня 2019 року «Про забезпечення надання медичної допомоги дорослим хворим на гемофілію». Відтепер дорослі пацієнти Львівської області з гемофілією мають можливість отримувати якісну лікарську допомогу у районах де проживають.

У зв’язку з вищевказаними заходами у багатьох медичних спеціалістів Львівщини виникла потреба додаткової інформації про гемофілію та сучасні методи і засоби лікування цього захворювання.

Всеукраїнське товариство гемофілії звернулося до ДОЗ ЛОДА із пропозицією проведення тренінгів для лікарів первинної та вторинної (спеціалізованої) ланки медицини на тему забезпечення та надання медичної допомоги дорослим хворим на гемофілію.

Згідно наказу Департаменту охорони здоров’я ЛОДА № 544-к від 19 червня 2019 року у липні цього року були проведені 10 тренінгів для спеціалістів, відповідальних за надання медичної допомоги з питань діагностики та лікування гемофілії в центральних районних та міських лікарнях Львівської області. Тренінги провела провідний науковий співробітник ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної терапії НАМН України (м. Львів), доктор медичних наук Стасишин Олександра Василівна.

У тренінгах взяли участь медичні спеціалісти центральних міських та районних лікарень, центрів первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторій загальної практики сімейної медицини Львівської області. Після кожного тренінгу серед медиків відбувались обговорення питань, пов’язаних з наданням якісної лікарської допомоги хворим на гемофілію в умовах державних районних медичних установ відповідних ланок. В обговореннях вищевказаних питань також брали участь представники Всеукраїнського товариства гемофілії – пацієнти хворі на гемофілію та їх близькі.

Значну організаційну допомогу у проведенні тренінгів надали

ТОВ «Пфайзер Україна» та ТОВ «Такеда Україна».
__________________________________________________
On present tense in Ukraine for treatment of patients with haemophilia of PROON buys in preparations of factors of displacing of blood due to the state budget in an amount that does not arrive at the accepted world standards, but at the same time there is possibility to render to the patients the first aid after a requirement on this background. In particular, situation with treatment of haemophilia considerably ускладненює circumstance that in many areas of Ukraine of grant of medicare to the adult patients and storage of preparations of factors of displacing of blood comes true, as a rule, only in one medical establishment. Overcoming large distance, losing time in most cases patients reach to the regional hospital with considerable and dangerous for life complications in the consequence of hemorrhages and bleeding.

In the Lviv area the cell of Ukrainian Hаemophilia Association during great while conducted active work sent to providing of patients with haemophilia quality medicare domiciliary.

Taking into account the foregoing problems of patients Department of health protection Lviv regional state administration gave out an order № 349 from Mays, 3, 2019 “About providing of grant of medicare to the adults to the patients with haemophilia”. From now on the adult patients of the Lviv area with haemophilia have the opportunity to get a quality medical help in districts where live.

In connection with foregoing measures many medical specialists of Lviv Region had a necessity of additional information about haemophilia and modern methods and facilities of this treatment disease.

Ukrainian Haemophilia Association appealed to DOSES of LODA with suggestion of realization of training for the doctors of primary and secondary (specialized) link of medicine on a theme providing and grant of medicare to the adults to the patients with haemophilia.

In obedience to the order of Department of health protection LODA № of 544-к from June, 19, 2019 in July of this year a 10 training were conducted for specialists accountable for the grant of medicare on questions diagnostics and treatment of haemophilia in the central district and municipal hospitals of the Lviv area. Conducted training leading research worker DY “Institute of pathology of blood and трансфузійної therapy of NAMN of Ukraine (Lviv), doctor of medical sciences Stacishin Oleksandrа Vasilivna.

The medical specialists of central municipal and district hospitals, centers of primary медико-санітарної help, out-patient’s clinics of general practice of domestic medicine of the Lviv area participated in training. After every training among physicians there were discussions of the questions related to the grant of quality medical help to the patients with haemophilia in the conditions of public district medical institutions of corresponding links. In the discussions of foregoing questions the representatives of Ukrainian Haemophilia Association participated also – patients are patient with haemophilia and them.

image image

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Зв’язок
close slider

Ви можете залишити нам повідомлення, заповнивши наступну форму:


Спеціаліст відділення гематології


З радістью відповість на ваші запитання