15 травня 11:00 – Бути почутими. Звернення пацієнтської спільноти Організатори: Всеукраїнське товариство гемофілії; Спілка захисту прав пацієнтів «Здоров’я нації».

Учасники: Олександр Шміло – Всеукраїнське товариство гемофілії; Валентина Очеретенко – Спілка захисту прав пацієнтів «Здоров’я нації»; Ігор Горбасенко – Всеукраїнська коаліція «Зупинимо туберкульоз разом»; Владислав Оніщенко – Союз споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення; Лариса Вахненко – Асоціація безкорисного донорства крові «Покрова»; Ігор Найда – засновник і координатор УМЕС, лідер Всеукраїнської освітньої платформи «Сходи в майбутнє»; Генадій Фомін – КМТІХГ «Фактор»; Альона Сафронова – БФ «Гемофілія в Україні».

Питання до обговорення:

Медична допомога для пацієнтів.

Досвід пацієнтів у подоланні хвороби: реформи.

Доступність медичної реформи.

Пропозиції до засад платформи Національної стратегії охорони здоров’я України щодо актуалізації прав пацієнтів.

Підсумкові матеріали:

Пацієнтська спільнота вимагає провести експертизу щодо доступності ліків в Україні

Пацієнтська спільнота вимагає проведення громадської експертизи щодо доступності лікарських засобів для хворих в Україні, а також того, яким чином МОЗ забезпечує це право.

Про це йшлося у ході круглого столу “Бути почутими. Звернення пацієнтської спільноти” в Укрінформі.

За словами учасників заходу, усі пацієнти України мають право на доступ до медичної допомоги.

“70% громадян хочуть визначеності, гарантованого доступу, захисту прав пацієнтів, відповідальності та збільшення фінансування у сфері охорони здоров’я”, – зазначали представники пацієнтських організацій.

За словами представника Союзу споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення Владислава Онищенка, МОЗ тотально порушує принципи консультацій з громадськістю. “З 2010 року в Україні встановлено принципи участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. На жаль, це питання ігнорується. МОЗ повинен забезпечувати розгляд усіх наданих пропозицій та зауважень. Результатом цього має бути оновлений документ та пояснення щодо врахованих або неврахованих пропозицій у звіті, котрий має бути опублікований на сайті МОЗ. За останні 4 роки жодного повноцінного звіту не було”, – зазначив Онищенко.

Він розкритикував діяльність нинішнього керівництва МОЗ, заявивши, що чиновники МОЗ “не володіють ситуацією на рівні середньої ланки — знання, вміння та навички”. “У мене виникає питання: або МОЗ не володіє ситуацією, що робиться у сфері медицини, або це – тотальна корупція у доступі ліків до медичного застосування”, – зазначив Онищенко.

Він також наголосив, що в Україні не існує фармацевтичної політики, проте є хаотична законотворчість. “Національна фармацевтична політика передбачає 3 складові — ефективність, безпечність, якість лікарських засобів, друге — економічна, фізична доступність лікарських засобів, третє — раціональне застосування ліків (застосування винятково за медичним призначенням). На сьогодні жодна з цих складових не забезпечується. Основним завданням, коли Супрун очолила МОЗ, було задекларовано боротьбу з корупцією. У нас була надія на зрушення у системі допуску лікарських засобів до медичного застосування. Однак жодних кроків не зроблено”, – заявив Онищенко.

За словами засновника і координатора УМЕС, лідера Всеукраїнської освітньої платформи «Сходи в майбутнє» Ігоря Найди, керівництво МОЗ формує негативний імідж українських лікарів. “Керівництво держави не усвідомлює цінність людини. Відтак усі його дії спрямовані не на здоров’я людини, а на зиск. Кілька років не чують пацієнтські організації,” – зазначив він.

У свою чергу, співголова Всеукраїнської коаліції «Зупинимо туберкульоз разом», голова Правління БО «Українці проти туберкульозу» Віталій Руденко заявив про нераціональне використання коштів для подолання епідемії туберкульозу в Україні. “Немає політичної волі подолати епідемію туберкульозу в Україні. Глобальний фонд загалом надав Україні понад 500 млн доларів на подолання туберкульозу. Недержавні організації, що реалізують ці кошти, постійно кричать, що грошей не вистачає. Водночас показники захворюваності на СНІД та туберкульоз зростають… Куди ділися 500 млн доларів? Потрібно зробити аудит коштів, які надавав Глобальний фонд”, – наголосив Руденко.

Він підкреслив, що необхідно призначити повноцінного очільника МОЗ. “Потрібно також провести аудит ефективності роботи в.о.міністра МОЗ Супрун та громадських організацій, які, як павуки, її обліпили. Ми маємо публічно дати оцінку цим організаціям, нехай працюють над проблемами пацієнтів”, – сказав Руденко.

———————————————————-

15 May 11:00-be heard. Address of patient Community
Organizers: Ukrainian Hemophilia Association; Human Rights Protection Association “Health of the Nation”

Participants: Oleksandr Shmilo-Ukrainian Hemophilia Association; Valentyna Obatenko-Union of the rights of patients “Health of the Nation”; Ihor Gorusenko-All-Ukrainian coalition “Stop Tuberculosis Together”; Vladyslav Onischenko-Union of medical services consumers, medicinal products and medical devices; Larysa Vakhnenko-Association of the Irresponsible blood donation “Pokrova”; Igor Nayda-founder and coordinator of UMES, leader of all-Ukrainian educational platform “Steps to the Future”; Gennadiy Fomin-KMXD “Factor”; Alena Safronov – Charitable foundation “Hemophilia in Ukraine”.

Questions for discussion:

Medical care for patients.

Experience of patients in overcoming disease: reforms.

Availability of medical reform.

Proposals to the platform of the National Health strategy of Ukraine regarding actualization of patients ‘ rights.

Summary materials:

Patient community requires examination on medicines availability in Ukraine

The patient community requires public expertise regarding the availability of medicines for patients in Ukraine, as well as the way the Ministry of Health provides this right.

This was discussed in the Round Table “To be heard. Address of patient community “in Ukrinform

According to the participants of the event all Ukrainian patients have the right to access to medical care.

“70% of citizens want certainty, assured access, protection of patients ‘ rights, responsibility and increase of healthcare financing”,-noted representatives of patient organizations.

According to the union representative of consumers of medical services, medicines and medical products, Vladyslav Onyshchenko, Ministry of Health has total violate the principles of consultations with the public. “Since 2010, the principles of public participation in the formulation and implementation of State policy are established in Ukraine. Unfortunately, this issue is ignored. The MOH should ensure consideration of all proposals and observations. The result of this should be an updated document and explanations regarding the proposed or unaccounted proposals in the report, which should be published at the MOH website. Over the past 4 years, no full report has been “,-said Onyshchenko.

He criticized the activities of the current leadership of the Ministry of Health, stating that MINISTRY officials “do not possess the situation at the level of middle management-knowledge, skills and skills”. “I have a question: the Ministry of Health does not have a situation that is being done in the field of medicine, or it is a total corruption in the access of medicines to medical use”,-said Onyshchenko.

He also stressed that there is no pharmaceutical policy in Ukraine, but there are chaotic lawmaking. “National pharmaceutical policy provides for 3 components-efficiency, safety, quality of medicines, second-economic, physical affordability of medicines, third-the rational use of drugs (only use in the medical The intended purpose). Today none of these components is provided. The main task when Suprun headed the Ministry of Health was declared the fight against corruption. We had hope for a shift in the drug tolerance system for medical applications. However, no steps are done, “said Onyshchenko.

According to the founder and coordinator of the UMES, leader of the All-Ukrainian educational platform “Steps to the Future” Igor Naydy, MOH leadership forms the negative image of Ukrainian doctors. “The state leadership is not aware of the value of man. Therefore, all his actions are not aimed at human health, but in the winter. The patient organizations do not hear some years, “he said.

In his turn, co-chairman of the Ukrainian coalition “stop Tuberculosis Together”, Chairman of the board of CO “Ukrainians against tuberculosis”, Vitaliy Rudenko announced the irrational use of funds to overcome the tuberculosis epidemic in Ukraine. “There is no political will to overcome the tuberculosis epidemic in Ukraine. The Global Fund has generally provided Ukraine with over 500 million dollars to overcome tuberculosis. Non-State organizations that implement these funds are constantly shouting that money is not enough. However, the incidence of AIDS and tuberculosis increases… Where did 500 million dollars go? It is necessary to make an audit of the funds that the Global Fund gave, “Rudenko stressed.

He stressed that it is necessary to appoint a full head of the Ministry of Health. “It is also necessary to audit the efficiency of the Acting Minister of HEALTH of Suprun and NGOs, who, as spiders, it was accounted for. We have to publicly assess these organizations, let them work on the problems of patients, “said Rudenko.

image image image image

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Зв’язок
close slider

Ви можете залишити нам повідомлення, заповнивши наступну форму:


Спеціаліст відділення гематології


З радістью відповість на ваші запитання